جستجوی پیشرفته

درباره مشهد پوشش

غـالبـاً سرمایه گـذاری در ملک و مسکن در زمـرۀ مهم تـرین و پـرسودتـرین تجارت هـاست.دلیل آن هم ساز و کار سادۀ عرضه و تقاضاست. رشـد تـدریـجی جـمعـیت و مازاد تقاضا همواره باعث تعالی قیمت ملک می گردد.این تقاضای مستمر در نهایت به ایجاد حـاشیـه امـن اقـتصـادی برای صاحـبان سـرمایه ایـن حوزه مـنتهی می شود. در ایـن بیـن عــده ای با خلـق شیوه های جدیـد مـهنـدسی،معماری و رفاهی و عده ای نیز با ورود منابع مالی و انسانی و با نگرش تولـیـد اشـتغـال وکسب درآمـد موجبات چرخش ایـن چـرخه اقـتصادی عـظیـم را فـراهم می آورند.